Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑ!)


Το κατάμεστο θέατρο Πέτρας στη Πετρούπολη προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη


Αγαπητοί αναγνώστες,

Παραθέτουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σύνδεσμο από ιστοσελίδα του εξωτερικού, όπου δημοσίευσε ρεπορτάζ με φωτογραφίες και το βίντεο της εκδήλωσης/συναυλίας που διοργάνωσε το ΚΚΕ για να τιμήσει τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη! Όπως θα διαπιστώσετε, το ρεπορτάζ είναι σε τέσσερις γλώσσες, στην αγγλική, τη ρωσική, την αραβική και την ισπανική, ενώ πλούσιο είναι και το φωτογραφικό υλικό!

Οι συντελεστές του Θεοδωρακισμού/Theodorakism

CP of Greece, Mikis Theodorakis: “I spent my best years in the ranks of the KKE” [En, Ru, Es, Ar]Mikis Theodorakis: “I spent my best years in the ranks of the KKE” [En, Ru, Es, Ar]


The CC of the KKE on the evening of 3rd of June 2015 honoured the 90 years life and creativity of the great Greek composer Mikis Theodorakis in the Petras Theatre in the municipality of Petroupoli (a popular neighbourhood in the west of Athens).
The GS of the CC of the KKE, Dimitris Koutsoumpas, spoke on its behalf. The composer himself attended the event and addressed a message of greetings.

Mikis has made an enormous contribution to the people’s culture

The GS, Dimitris Koutsoumpas, in his speech stated amongst other things that the songs of M. Theodorakis spoke to the hearts of all the peoples, all the oppressed and persecuted the world over. “The musical genius of Mikis Theodorakis made a decisive contribution to the cultural renaissance of postwar Greece. However, his cultural contribution was always entwined with the struggles and concerns of our people, (…) melodies, songs that were constructed around the important poetry of leading Greek poets.

In difficult times, in periods of our people’s tough struggles against fascism, capitalism, imperialist wars and interventions and military coups.
In periods of the heroic upsurge of the movement, the flowering of revolutionary ideals, as well as in periods of defeat, persecutions, executions, anti-democratic measures, dismissals, sacrifices and the endless heroism of the children of our people in their struggle for a better future, for socialism-communism, for a society without the exploitation of man by man.”

D. Koutsoumpas made detailed reference to the cultural and political activity of the great composer, noting that he had recently supported the KKE’s demonstration in Syntagma Sq.  for the abolition of all the memoranda and their anti-worker application laws, based on the draft law of the KKE, which the SYRIZA-ANEL government refuses to bring to parliament and he concluded by saying that: “we celebrate today 90 creative years, which included Mikis’ enormous contribution to our people’s culture, and also his participation in the historical struggles of the people.”

M. Theodorakis: “My “Curriculum Vitae” is filled with the struggles I waged from inside the ranks of the KKE”

Mikis Theodorakis addressed the concert immediately after the speech of the GS of the CC of the KKE.

“Comrade Dimitris Koutsoumpas,

Comrades,

I thank the General Secretary, as well as the CC of the KKE, for this great honour and for the joy they are giving me.

I am very moved to be here in front of you today, because I lived my most intense and beautiful years in the ranks of the KKE. National Resistance, Civil War, the persecutions that followed the defeat of the Democratic Army, the deep illegality with the armed struggle in 1944 inside Athens, which was drowned in blood, the attempted rebirth through EDA and the Lamprakides. The illegal activity with the setting up of the Patriotic Front, ten days after the imposition of the Junta. Later as the mayoral candidate of the KKE in Athens and finally my election as an MP of the Party in 1981 and 1985.

As you see, my “Curriculum Vitae” is filled with the struggles I waged from inside the ranks of the KKE, struggles that were combined with the musical compositions of that period, with the most important works being ‘Romiosyni” and “Geitonies tou Kosmou” both based on the poetry of Giannis Ritsos and the second dedicated to me dear comrade Harilaos Florakis.

Our great friendship, which began in prison, remained strong and unaltered until the last days of his life. And when I was an MP, he wanted my office to be opposite his on the 6th floor of the building in Perissos. We both emerged, you see, from the furnace of the National Resistance and the Civil War, while in the period of the Junta they bound us both in handcuffs together, hand in hand, for the various transfers from prisons to hospitals and this fact bound us together forever.

A loyal communist and great leader, open-minded, serious, wise and steeled, I miss him and I believe that we all miss him. Now I feel that he is present in this great gathering of ours, something that feels me with deep emotion.

So, as the conclusion to this message of greetings, allow me to dedicate today’s event to Harilaos Florakis, a symbol of the real communist and to thank you once again for the honour you are bestowing on me, which is in some sense the vindication of a lifetime.”

A special moment

It was a special and particularly moving moment at the event when Dimitris Koutsoumpas, on behalf of the CC of the KKE, gave Mikis Theodorakis a copy from the party’s archives of Mikis’ Christmas message which he wrote in December 1969 when he was imprisoned in the Oropos prison.
There followed a great concert with over 30 of M. Theodorakis’ well-known songs, which were performed by-well known musicians.

You can follow the video of the concert here 

Микис Теодоракис: «Мои лучшие годы я провел в рядах Компартии Греции»

3 июня 2015 г. состоялся концерт в честь 90летней годовщины выдающегося греческого композитора Микиса Теодоракиса, организованный ЦК КПГ. Мероприятие прошло в открытом театре «Петра», в муниципалитете Петруполи (народном пригороде к западу от Афин).

От имени ЦК Компартии Греции выступил его Генсек - Димитрис Kуцумбас. В мероприятии принял участие сам композитор, который тоже обратился к собравшимся.

Огромный вклад Микиса в народную культуру

В своем выступлении Димитрис Куцумбас - Генсек ЦК КПГ, в частности отметил, что песни М. Теодоракиса затрагивают сердца всех народов, всех угнетенных, преследуемых на земле. «Микис Теодоракис - музыкальный гений, который внес решающий вклад в культурное возрождение послевоенной Греции. Этот вклад в культуру всегда переплетался с борьбой и тревогой нашего народа (...) Мелодии, песни, одетые и построенные на великой поэзии ведущих греческих поэтов.

В трудные времена, в дни тяжелой борьбы нашего народа против фашизма, против капитализма, империалистических войн и интервенций, военных переворотов.

Как в дни героического подъема народного движения, космогонии революционных идеалов, так и в дни поражения, преследования, убийств, антидемократических мер, увольнений, жертв и несравненного героизма лучших сыновей нашего народа в их борьбе за лучшие дни, за социализм – коммунизм, за общество без эксплуатации человека человеком».

Д. Куцумбас подробно остановился на культурной и политической деятельности великого композитора, отметив, что и в последнее время он поддержал недавний митинг КПГ на площади Конституции, за отмену всех меморандумов и антирабочих реализационных законов, на основе законопроекта КПГ, который правительство СИРИЗА - АНЭЛ отказывается внести в парламент для обсуждения. В заключение он отметил: «Сегодня мы празднуем 90 лет творчества Микиса, его огромный вклад в нашу народную культуру, а также его участия в исторической борьбе народа».

М. Теодоракис: «Моя биография полна борьбой, которую я вел в рядах Коммунистической партии Греции».

Сразу после выступления Генсека ЦК КПГ, Димитриса Куцумбаса, слово взял Микис Теодоракис:
"Товарищ Димитрис Куцумбас,
Товарищи,
Я благодарю Генерального секретаря и ЦК партии за оказанную честь и радость, которую они мне предоставили.

Я с большим волнением нахожусь сегодня здесь перед вами, потому что мои самые яркие и прекрасные годы я прожил в рядах КПГ. Национальное сопротивление, гражданская война, период преследований, последующий после поражения Демократической армии, глубокое подполье и вооруженная борьба в 1944 году в Афинах, которая захлебнулась в крови, ссылка на островах Икария и Макрониссос, период возрождения в рамках ЭДА и молодежи «Ламбракиса». Подпольная деятельность с созданием Патриотического фронта, десять дней после установления хунты. Позже, как кандидат в мэры Афин от КПГ, и далее в качестве депутата национального парламента от КПГ в 1981 и 1985.

Как вы видите, моя "биография" полна борьбой, которую я вел в рядах КПГ. Эта борьба сочеталась с музыкальными композициями той эпохи, вершиной которых стали произведения "Ромиосини» и «Окрестности мира", оба произведения написаны на стихи Янниса Рицоса, а второе, посвящено моему дорогому товарищу Харилаосу Флоракису.

Наша большая дружба началась в тюрьме, сохранилась сильной и неизменной, до последних дней его жизни. А когда я был депутатом он велел чтобы мой офис был напротив его, в здании ЦК в Периссосе, на шестом этаже. Видите ли мы с ним вышли из топки Национального Сопротивления и гражданской войны, и во время хунты нас заковывали в наручники, рука об руку, во время различных переходов из тюрем в больницы и этот факт привязал нас навсегда.

Он был верным коммунистом и великим лидером, открыто мыслящим человеком, серьезным, мудрым и стальным, и я скучаю без него, и я думаю, что он всем нам не хватает. Теперь я чувствую, что он присутствует на этом нашем мероприятии, что переполняет меня чувствами волнения.

Так, заканчивая это приветствие, позвольте мне посвятить сегодняшнее событие Харилаосу Флоракису - символу настоящего коммуниста. Еще раз благодарю за честь, которую вы мне оказали, и это мероприятие в какое-то мере является признанием всей моей жизни».

Особый момент

Особо трогательным моментом стало событие, когда Димитрис Куцумбас, от имени ЦК, подарил Микису Теодоракису, копию его Рождественского письма, которое было написано Микисом в декабре 1969 года, находясь в тюрьме “Оропос”. Данное письмо хранится в партийном архиве.

После этого состоялся концерт, на котором известные певцы исполнили более 30 произведений М. Теодоракиса.

Смотрите видео из концерта :Mikis Theodorakis: “Pasé los mejores años en las filas del KKE”El CC del KKE realizó el 3 de junio por la tarde un evento especial, un concierto en honor a los 90 años de vida y creación del gran compositor griego Mikis Theodorakis en el Teatro Petras, en el municipio de Petrupoli (un barrio popular en el oeste de Atenas).

Por parte del CC del KKE, el Secretario General, Dimitris Koutsoumpas pronunció un discurso. El propio compositor asistió el evento e hizo un breve saludo.

La contribución de Mikis en la cultura popular es enorme


En su discurso, el Secretario General, Dimitris Koutsoumpas, dijo entre otras cosas que las canciones de Mikis Theodorakis hablan al corazón de los pueblos, de los oprimidos y de los perseguidos en todo el mundo. “El genio de la música de Mikis Theodorakis contribuyó decisivamente en el renacimiento cultural de la Grecia posguerra. Su contribución a la cultura se entrelazaba siempre con las luchas y las preocupaciones de nuestro pueblo […] Melodías, canciones, que acompañaron o se basaron en el arte importante de poetas griegos destacados.

En tiempos difíciles, en los períodos de las luchas duras de nuestro pueblo contra el fascismo, el capitalismo, las guerras y las intervenciones imperialistas, los golpes de estado militares.

En la época de auge heroico del movimiento, del florecimiento de los ideales revolucionarios, así como en los períodos de derrota, de persecuciones, de ejecuciones, de medidas antidemocráticas, de despidos, de sacrificios y de heroísmo excepcional de los hijos de nuestro pueblo en su lucha para que vengan días mejores, por el socialismo-comunismo, por una sociedad sin la explotación del hombre por el hombre.”

Dimitris Koutsoumpas habló extensamente de la actividad cultural y política del gran compositor, destacando que recientemente apoyó la movilización del KKE en la plaza Sintagma por la cancelación de todos los memorandos y de las leyes de aplicación antipopulares, en base al proyecto de ley del KKE que el gobierno de SYRIZA-ANEL niega a traer al Parlamento, y concluyó diciendo que: “Hoy celebramos 90 años de creatividad que incluyen la gran contribución de Mikis a la cultura popular, así como su participación en luchas históricas de nuestro pueblo”.

Mikis Theodorakis: “Mi “nota biográfica” está llena de las luchas que di desde las filas del KKE.”

Después del discurso del Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas, Mikis Theodorakis tomó la palabra:

“Camarada Dimitris Koutsoumpas,
Camaradas,

Quiero agradecer al Secretario General, así como el CC del KKE, para este gran honor y la alegría que me están dando.

Estoy aquí frente a ustedes muy emocionado, porque los más intensos y mejores años los pasé en las filas del KKE. Resistencia Nacional, Guerra Civil, las persecuciones tras la derrota del Ejército Democrático, la clandestinidad profunda con la lucha armada  en 1944 en Atenas, que fue ahogada en sangre, Ikaría, Makronisos, el intento de renacimiento a través de la EDA y la organización Labrákides. La actividad ilegal y la creación del Frente Patriótico diez días después de la imposición de la junta de los coroneles. Luego, como candidato a la alcaldía de Atenas con el KKE y, por último, mi elección como diputado del Partido en 1981 y 1985.

Como pueden ver, mi “nota biográfica” está llena de las luchas que di desde las filas del KKE; luchas que han sido combinadas con las composiciones musicales de aquella época, con obras importantes como “Romiosini” y “Guitonies tu kosmu”, ambos escritos por el poeta Yannis Ritsos y el segundo dedicado a mi querido camarada Jarílaos Florakis.

Nuestra gran amistad comenzó en la cárcel y se mantuvo fuerte e inalterada hasta los últimos días de su vida. Y cuando yo era diputado, él quería que mi oficina estuviera frente a la suya, en el sexto piso del edificio en Perisós (N. del T. sede del KKE). Es que los dos habíamos pasado por el fuego de la Resistencia Popular y la Guerra Civil, mientras que en el período de la junta nos esposaban juntos, de la mano, en el transporte de las cárceles a los hospitales y esto nos vinculó para siempre. Fue un comunista fiel y un gran líder, de mente abierta, serio, sabio, un hombre de acero. Le echo de menos y creo que todos le echamos de menos. Ahora me siento que está presente en este evento, lo cual me emociona profundamente.

Así que, concluyendo este saludo, permítanme dedicar este evento a Jarílaos Florakis, un símbolo de verdadero comunista, y agradecerles, una vez más, por este honor que es, de una manera, la justificación de toda una vida.”


Un momento especial

Un momento especial y particularmente emocionante en el evento fue cuando Dimitris Koutsoumpas dio, por parte del CC del KKE, a Mikis Theodorakis una copia del archivo del partido de un mensaje de Navidad escrito por Mikis en diciembre de 1969 cuando fue preso en las cárceles en Oropós.

A continuación, tuvo lugar un gran concierto con más de 30 canciones conocidas de Mikis Theodorakis, ejecutadas por artistas conocidos.

Pueden ver el vídeo del concierto aquí (al principio hay un vídeo que fue mostrado en el evento sobre la vida de Mikis Theodorakis y el concierto comienza a los 13 minutos).

Pueden ver el vídeo del concierto aquí

 Foto


ميكيس ثيودوراكيس: "ضِمن صفوف الحزب الشيوعي اليوناني عِشت أفضل سنوات حياتي"


عِبر إقامة تظاهرةِ حفلٍ ذي صلة، كرَّمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني مساء يوم 3 حزيران/يونيو 2015 ، مرور 90 عاما على حياة و إبداع الملحن اليوناني الكبير ميكيس ثيودوراكيس في مسرح بِترا في بلدية بتروبوليس ( التي هي ضاحية شعبية غرب أثينا).

هذا و تكلَّم بإسم لجنة الحزب الشيوعي اليوناني المركزية، أمينها العام ذيميتريس كوتسوباس، حيث حضر الملحن بنفسه التظاهرة المذكورة و وجَّه خلاله كلمة تحية.

ضخمٌ هو إسهام ميكيس في الثقافة الشعبية

في سياق كلمته، صرَّح الأمين العام للجنة الحزب المركزية، ذيميتريس كوتسوباس أن أغاني ميكيس ثيودوراكيس تخاطب قلوب جميع الشعوب، والمظلومين والمضطهدين في أنحاء المسكونة: " إن العبقرية الموسيقية لميكيس ثيودوراكيس ساهمت بشكل حاسم في إعادة إحياء يونان ما بعد الحرب العالمية الثانية ثقافياً، لكن عطائه الثقافي كان دائماً متداخلاً مع نضالات شعبنا وهمومه (...)  حيث بُنيت ألحانٌ وأغانٍ فوق أساس شعر عظيم يعود لأكبر الشعراء اليونانيين و شكَّلت وشاحاً لها.

و ذلك في أوقات صعبة، خلال أيام كفاح شعبنا الشاق، ضد الفاشية والرأسمالية والحروب والتدخلات الإمبريالية والانقلابات العسكرية.

أي في أيام الصعود البطولي للحركة و ميلاد عالم المُثُل الثورية، كما و أيضا في أيام الهزيمة والملاحقات و الإعدامات والتدابير اللاديمقراطية وتسريح العمال و البطولة التي لا تنثني التي أبداها أبناء شعبنا ضمن كفاحهم من أجل إشراق أيام أفضل، من أجل الاشتراكية - الشيوعية من أجل مجتمع خالٍ من استغلال الإنسان للإنسان".

و تطرّق ذيميتريس كوتسوباس و بتفصيل إلى النشاط الثقافي والسياسي للملحن الكبير، مشيراً إلى الدعم الذي أبداه نحو تظاهرة تجمع الحزب الشيوعي اليوناني التي جرت مؤخراً في ساحة السيندغما من أجل إلغاء جميع المذكرات و قوانينها التنفيذية المناهضة للعمال، وفق مشروع القانون المقترح من قبل الحزب الشيوعي اليوناني الذي ترفض حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين إحضاره للنقاش في البرلمان، واختتم كلمته بقوله: "إننا نحتفل اليوم بمرور 90 عاماً من الإبداع تحتوي ضمنها على إسهام هائل لميكي في ثقافتنا الشعبية، ولكنها تحتوي أيضا على مشاركته في نضالات تاريخية للشعب".

ميكيس ثيودوراكيس: "إنسيرتي مليئة بمعارك خضتها من ضمن صفوف الحزب الشيوعي اليوناني"


فور انتهاء كلمة الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، أعطيت الكلمة لميكيس ثيوذوراكيس.

"الرفيق ذيميتريس كوتسوباس،

الرفاق و الرفيقات،
أشكر الأمين العام و اللجنة المركزية على الشرف والفرح الذي يمنحونه لي.

إنني متواجد أمامكم هنا بتأثر و عاطفة كبيرين، لأنني عِشت أقوى و أجمل سنوات حياتي ضمن صفوف الحزب الشيوعي اليوناني. أي سنوات المقاومة الوطنية و الحرب الأهلية و الملاحقات التي تلت هزيمة جيش اليونان الديمقراطي، و سنوات النشاط السري العميق و المحاولة المسلحة عام 1944 في أثينا التي أغرقت بدمائها، و سنوات المنفى في إيكاريِّا و ماكرونيسوس و محاولة إعادة الإحياء عبر اليسار الديمقراطي الوحدوي و شبيبة لامبراكيس و النشاط السري لتأسيس الجبهة الوطنية، بعد عشرة أيام من سيطرة انقلاب المجلس العسكري. و في وقت لاحق، من موقع مرشح لرئاسة بلدية أثينا عن الحزب الشيوعي اليوناني و أخيراً حيث انتخبت نائباً عن الحزب في البرلمان لفترة 1981- 1985.

كما ترون، إن "سيرتي" مليئة بمعارك خضتها من خلال صفوف الحزب الشيوعي اليوناني، هي معارك ترابطت مع المؤلفات الموسيقية لتلك الحقبة، مع أعمال ""كبيرة مثل "روميوسيّني" و "غيتونييّس تو كوّسمو" حيث يعود شِعر كِلا العملين ليانيِّس ريّتسوس و ثانيهما هو مُهدىً مني لرفيقي العزيز خاريلاوس فلوراكيس.

لقد بقيت صداقتنا الكبيرة التي بدأت في السجن، قوية و لم تتغير حتى آخر أيام حياته. وعندما كنت نائباً أراد أن يكون مكتبي مقابلاً لمكتبه، في الطابق السادس من مقر الحزب في بِريسوس. كما ترون، لقد عبر كلانا أتون المقاومة الوطنية والحرب الأهلية، أما خلال زمن حكم المجلس العسكري، فكان يجري تقييد معصمي كِلانا معا بأصفاد مشتركة يداً بيد. و ذلك وقت ترحيلاتنا المختلفة من سجن لآخر و إلى المستشفيات حيث ربطنا هذا الأمر إلى الأبد.

لقد كان شيوعياً مخلصاً وقائداً عظيماً، منفتحَ الفَهم جادَّاً حكيماً و فولاذياً إنني أفتقده وأعتقد أننا جميعاً نفتقده. إني الآن أشعر بوجوده حاضراً معنا في هذه التظاهرة و هو أمر يملئني بتأثر و عاطفة عميقة.

و لذلك، فليسمح لي في ختام تحيتي هذه، أن أهدي تظاهرة اليوم إلى خاريلاوس فلوراكيس إلى رمز الشيوعي الحقيقي، و أن أشكركم مرة أخرى للشرف الذي منحتموني و هو الذي يُشكِّل بشكل ما، إحقاقاً لحياة كاملة".

لحظة مميزة

تجسدت لحظة مميزة مؤثرة على وجه الخصوص ضمن التظاهرة، عندما قدَّم ذيميتريس كوتسوباس إلى ميكيس ثيودوراكيس، و بالنيابة عن اللجنة المركزية، نسخة من أرشيف الحزب عن رسالة ميكيس التي كتبها في عيد الميلاد تعود لكانون الأول/ديسمبر 1969 كان قد أرسلها من سجنه في منطقة أوروبوس.

تلى ذلك تقديم عرض موسيقي كبير، تضمَّن أكثر من 30 أغنية معروفة لميكيس ثيودوراكيس، قام بأدائها فنانون معروفون.
تابعوا فيديو الحفل

Πηγή: solidnet.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πάρτε μέρος στον διάλογο.

Σχόλια υβριστικά και σχόλια που δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εκάστοτε ανάρτησης, όπως επίσης και σχόλια που προκαλούν εντάσεις και διαπληκτισμούς, θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης ανώνυμα σχόλια δεν θα αναρτώνται.